Změna velikosti písma

Drobečková navigace

ÚVOD > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Úřad a samospráva

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

1. Oficiální název

Městys Panenský Týnec

 

2. Důvod a způsob založení

Městys Panenský Týnec(dále jen městys) má dlouholetou tradici a jeho činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Městys byl zřízen dne *DD.MM.RRRR* ze zákona č.367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Informaci naleznete zde: Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městys Panenský Týnec
Panenský Týnec 10
439 05 Panenský Týnec

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys Panenský Týnec
Panenský Týnec 10
439 05 Panenský Týnec

 

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny Úřadu městyse naleznete zde: Organizační struktura.

 

4.4 Telefonní čísla

00420 415 694 129

00420 415 694 023

 

4.5 Čísla faxu

---

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.panenskytynec.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

 • vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna.
 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny: podatelna@panenskytynec.cz,
 • osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

Všeobecná pravidla elektronického podání:

 1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").
 2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).
 3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

 1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

  *.doc nebo *.docx dokument Microsoft World 97 a vyšší
  *.xls nebo *.xlsx dokument Microsoft Excel 97 a vyšší
  *.ppt nebo *.pptx dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší
  *.odt dokument OpenOffice Writer
  *.ods dokument OpenOffice Calc
  *.odp dokument OpenOffice Impress
  *.rtf textový standard RTF-DCA
  *.txt prostý text
  *.pdf dokument Adobe Acrobat
  *.zip nebo *.rar komprimovaný dokument
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif grafický formát
 2. Maximální velikost datové zprávy: Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.
 3. Kontrola datové zprávy: Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je

 • uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
 • datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
 • charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 

4.8 Další elektronické adresy

Všechny kontaktní informace naleznete zde: Organizační struktura a zde: Popis samoprávy.

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5127481
kód banky: 0100
banka: Komerční banka, a.s.

 

6. IČ

00265314

 

7. DIČ

CZ00265314

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

 

8.2 Rozpočet

Informace o rozpočtu naleznete zde: Hospodaření městyse.

 

9. Žádosti o informace

Informace k žádostem o informace naleznete zde: Poskytování informací, příjem podání.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Informace k příjmu žádostí a dalších podání naleznete zde: Poskytování informací, příjem podání.

 

11. Opravné prostředky

Informace o opravných prostředcích naleznete zde: Poskytování informací, příjem podání.

 

12. Formuláře

Formuláře naleznete zde: Poskytování informací, příjem podání.

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací naleznete zde: Portál GOV.

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 

14.2 Vydané právní předpisy

Nejdůležitější vydané předpisy naleznete zde: Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva.

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informace naleznete zde: Poskytování informací, příjem podání.

kopírování A4:  2,00 Kč / stránka        oboustranné - 3,00 Kč

kopírování A3:  3,00 Kč / stránka        oboustranné - 4,00 Kč

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

---

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

 • V tuto chvíli městys žádné licenční smlouvy neposkytuje.

 

16.2 Výhradní licence

 • V tuto chvíli městys žádné výhradní licence neposkytuje.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2013

 1. počet podaných žádostí o informace : 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 4. výsledky řízení o sankcích a nedodržení tohoto zákona : 0
 5. další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona : 0

Za rok 2014

 1. počet podaných žádostí o informace : 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 4. výsledky řízení o sankcích a nedodržení tohoto zákona : 0
 5. další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona : 0

Za rok 2015

 1. počet podaných žádostí o informace : 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 4. výsledky řízení o sankcích a nedodržení tohoto zákona : 0
 5. další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona : 0

Za rok 2016

 1. počet podaných žádostí o informace : 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 4. výsledky řízení o sankcích a nedodržení tohoto zákona : 0
 5. další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona : 0

Za rok 2017

 1. počet podaných žádostí o informace : 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 4. výsledky řízení o sankcích a nedodržení tohoto zákona : 0
 5. další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona : 0

Za rok 2018

 1. počet podaných žádostí o informace : 1
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 4. výsledky řízení o sankcích a nedodržení tohoto zákona : 0
 5. další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona : 0

Za rok 2019

 1. počet podaných žádostí o informace : 2
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 4. výsledky řízení o sankcích a nedodržení tohoto zákona : 0
 5. další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona : 0

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

INFO COVID19

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
Dočasná změna úředních hodin
1
Dočasná změna úředních hodin
2
Dočasná změna úředních hodin
3
Dočasná změna úředních hodin
4
Dočasná změna úředních hodin
5
Dočasná změna úředních hodin
6
Dočasná změna úředních hodin
7
Dočasná změna úředních hodin
8
Dočasná změna úředních hodin
9
Dočasná změna úředních hodin
10
Dočasná změna úředních hodin
11
Dočasná změna úředních hodin
12
Dočasná změna úředních hodin
13
Dočasná změna úředních hodin
14
Dočasná změna úředních hodin
15
Dočasná změna úředních hodin
16
Dočasná změna úředních hodin
17
Dočasná změna úředních hodin
18
Dočasná změna úředních hodin
19
Dočasná změna úředních hodin
20
Dočasná změna úředních hodin
21
Dočasná změna úředních hodin
22
Dočasná změna úředních hodin
23
Dočasná změna úředních hodin
24
Dočasná změna úředních hodin
25
Dočasná změna úředních hodin
26
Dočasná změna úředních hodin
27
Dočasná změna úředních hodin
28
Dočasná změna úředních hodin
29
Dočasná změna úředních hodin
30
Dočasná změna úředních hodin
31
Dočasná změna úředních hodin
1 2 3